Home חוק ומשפט צו הפטר ומאפייניו

צו הפטר ומאפייניו

by cafe777
צו הפטר ומאפייניו | בר סמכא

צו הפטר 

הנו אקט צו הניתן על ידי בית המשפט אשר קובע כי חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מופטר מחובותיו . מטרה מרכזית בהליך פשיטת רגל הנה לתת לחייב האפשרות להתחיל חדשים על ידי הפטרתו מחובות אשר אין הוא מסוגל לפרוע באמצעות מתן הפטר.

צו הפטר ומטרותיו הקוטביות של הליך פשיטת רגל

בתי המשפט בבוחנם בקשות למתן צו הפטר איזן בין שתי מטרות מנוגדות של הליכי פשיטת הרגל. מחד מטרה מרכזית בהליך פשיטת הרגל הנה כינוס נכסיו החייב ומימושם בדרך זולה ויעילה ומאידך מטרה לא פחות חשובה היא לתת לחייב חסר מזל אשר נקלע לחובות שאותם אין הוא מסוגל לשלם לפתוח פרק חדש בחיים ללא חובות.

סוגי החובות שעליהם חל צו ההפטר

מתן צו הפטר פוטר את החייב שקיבל אותו מכל חובותיו המוגדרים כחובות ברי תביעה בהליכי פשיטת רגל מלבד סוגי חוב הכלולים בקטגוריות הבאות:

חוב חייב על פי פסק דין הניתן במסגרת תובענה למזונות

-חוב שפושט הרגל הצליח להשיג ביחס אליו ויתור במרמה

-חוב למדינת ישראל בגין התחייבות להימנע מביצוע עבירה או חוב בגין קנס למדינה

-כל חוב שייצר החייב תוך שימוש במעשי מרמה

מתי בית המשפט לא ייתן צו הפטר

בית המשפט לא ייתן צו הפטר, הפוטר את החייב מחובותיו או יתלה את ההפטר או יתנה אותו בתנאים כאלו ואחרים ובין היתר :

– כשהוכח לבית המשפט להנחת דעתו כי החייב נהג בחוסר תום לב תוך ניצול הליך פשיטת הרגל לרעה

– פושט הרגל לא ניהל כיאות פנקסי חשבונות שמציגים באופן מספק את פעולותיו במסגרת העסק ומצבו הכספי של העסק בשלושת השנים טרם הליך פשיטת הרגל.

– החייב העביר במרמה לאחרים נכסים

צו הפטר ומאפייניו | בר סמכא

שיקוליו של בית המשפט בבואו לבחון אם לתת צו הפטר

הליך ההפטר מתחיל בהגשת בקשה למתן צו הפטר לבית המשפט המחוזי הדן בהליכי פשיטת הרגל כשבמסגרת ההליך מידע החייב ו/או הכונס הרשמי את נושי החייב בדבר כוונתו של החייב לבקש צו הפטר.

במהלך הדיון בבקשת החייב למתן צו הפטר בוחן בית המשפט גורמים שונים המהווים חלק מתנאי הבקשה למתן צו הפטר ובין היתר, אופן יצירת חובותיו של החייב , מידת תום הלב שלו בכל הקשור ליצירת החובות על ידו וכן מידת תום ליבו של החייב בכל הקשור בעמידתו בהתחייבויותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

מעבר לעניינים הנ"ל הנבחנים במסגרת הבקשה למתן צו הפטר בודק בית המשפט הדן בהליך את מצבו הכלכלי הכולל של החייב בפשיטת רגל וכן את יכולתו לסלק את החובות שהוא יצר.

מלבד הנושים אשר יכולים להגיב לבקשת החייב הכונס הרשמי והמנהל המיוחד המתמנים במסגרת הליכי פשיטת הרגל רשאים להגיב לבקשת החייב ולמעשה לתת את עמדתם בעניין בקשתו של החייב להפטר.

הכרעת בית המשפט בבקשה למתן צו הפטר

בית המשפט הדן בבקשת החייב למתן צו הפטר יחליט בסופו של יום אם לפטור את החייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מחובותיו כשההפטר הניתן יכול להיות הפטר מוחלט או הפטר המותנה בהתקיימם של תנאים כאלו ואחרים.

לאחר מתן צו ההפטר מוסמך בית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל ובבקשת החייב להפטר לבטל את כל ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל לרבות הגבלת החייב בבנק ישראל והגבלתו של החייב ביציאה מן הארץ.

Related Articles

Leave a Comment